product


เงื่อนไขข้อตกลงและการรับประกัน


เงื่อนไขข้อตกลงและการรับประกันสินค้าของบริษัทปกรณ์และเพื่อนจำกัด มีดังต่อไปนี้

1. วันรับประกันสินค้าเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไปจนครบ 12 เดือน ลูกค้าต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินซึ่งระบุวันที่ซื้อสินค้าไว้เป็นอย่างดี (โปรดตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันซื้อสินค้าและหมายเลขเครื่อง IMEI จากพนักงานขาย)

2. ตัวเครื่องสินค้าโทรศัพท์มือถือมีอายุการรับประกัน 12 เดือน หรือ 1 ปี

3. บริษัทฯ จะรับผิดชอบซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กรณีเครื่องชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิตหรือเกิดจากการชำรุดของชิ้นส่วนภายในเครื่องตามปกติคู่มือการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วนั้นเป็นเวลา 12 เดือน (เฉพาะตัวเครื่องโทรศัพท์)

4. อุปกรณ์เสริม เช่น แบตเตอรี่, ชุดชาร์จไฟ, สาย USB, หูฟัง, ปากกา และอุปกรณ์อื่นๆ รับประกัน 6 เดือน (*ยกเว้น* แบตเตอรี่ ของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung จะมีระยะเวลารับประกัน 12 เดือนหรือ 1 ปีเท่ากับตัวเครื่อง)

5. การบริการซ่อมฟรี ท่านต้องมอบชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องคืนให้แก่บริษัท

6. เครื่อง Smartphone ทุกยี่ห้อ หากพบอาการเครื่องค้าง เครื่องดับ เครื่องร้อน แบตเตอรี่หมดเร็ว ต้องส่งตรวจสอบก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่

7. การชำรุดบกพร่องอันเกิดจากสาเหตุตามข้างล่างนี้ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • การใช้งานที่ผิดไปจากสภาพปกติของเครื่อง
 • ความเสียหายอันเกิดจากการจ่ายกระแสไฟเกินให้เครื่อง
 • ความเสียหายอันเกิดจากการกระทบกระเทือนหรือทำเครื่องตกหล่น
 • การดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมโดยผู้ที่ไม่ใช่ช่างของบริษัท
 • ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
 • ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์และแมลง
 • การสึกกร่อนของอุปกรณ์อันเกิดจากสภาพผิดปกติของสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เครื่องตั้งอยู่
 • การใช้อุปกรณ์ประกอบอื่นใด ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัท
 • การแก้ไขหมายเลข IMEI ในตัวเครื่องเนื่องจากสาเหตุใดๆ ซึ่งแตกต่างไปจาก Label หลังเครื่อง
 • มีการดัดแปลงหรือแก้ไข Software ในตัวเครื่องที่ผิดไปจาก Version ที่ทางบริษัทฯ จำหน่าย
 • ความเสียหายอันเกิดจากเครื่องถูกน้ำ, ความชื้น, ของเหลว หรือสารเคมีไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

8. การรับประกันคุณภาพสินค้าไม่ครอบคลุมถึง เสาอากาศ แป้นกดโทรศัพท์ และชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ ของตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ตรวจสอบพบว่าเกิดจากการกระแทกในลักษณะต่างๆ

9. เงื่อนไขที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีขณะที่ลูกค้ายังไม่ออกจากร้าน หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 7 วัน มีดังนี้

อาการ เงื่อนไข
ตัวเครื่องมีมีริ้วรอยลึกที่เห็นได้ชัดเจน ตัวเครื่องประกอบไม่สนิท หรือหน้าจอแตกตั้งแต่เปิดกล่อง (ต่อหน้าพนักงานขาย) เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันที
Dead Pixel เกิน 3 จุด / LCD Damage (ต่อหน้าพนักงานขาย)
ภายใน 7 วัน หากพบ Dead Pixel เกิน 3 จุด / LCD Damage อาการเครื่องค้าง เครื่องดับ เครื่องร้อน แบตเตอรี่หมดเร็ว หรือปัญหาอื่นๆ ที่แสดงความผิดปกติชัดเจน โดยต้องเกิดจากความผิดปกติจากตัวเครื่องเอง ไม่ได้เกิดจากการชำรุดบกพร่องอัน เนื่องมาจากสาเหตุตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 7 ทุกกรณี เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันที (หลังจากผ่านการตรวจสอบจากพนักงานช่างเทคนิคแล้ว โดยสภาพของตัวเครื่อง ชุดอุปกรณ์ และกล่องสินค้าต้องอยู่ในสภาพ สมบูรณ์ ไม่มีรอยขีดเขียน รอยขีดข่วน รอยถลอก หรือความเสียหายใดๆ)

10. เงื่อนไขที่ลูกค้า “ไม่” สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน 7 วันหรือหลังจากซื้อสินค้าออกจากร้านไปแล้ว มีดังนี้

อาการ เงื่อนไข
ไม่พึงพอใจในตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็น สี วัสดุ หรือคุณสมบัติต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้
การชำรุดบกพร่องของสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุตามเงื่อนไขการรับประกันข้อ 7 ทุกกรณี ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ (สามารถส่งซ่อมได้ตามกระบวนการขั้นตอนของบริษัท โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่หรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่คิดค่าบริการส่งซ่อมและค่าช่างใดๆ ทั้งสิ้น)

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกเซอร์วิส สำนักงานใหญ่หมู่บ้านราชพฤกษ์ โทรศัพท์ 075-347742 ต่อ 102 หรือทาง และ